Rechtsgebieden

Keizerhof Advocaten adviseert en procedeert op een breed terrein. Dit heeft als voordeel dat de advocaten over een ruime proces – en advies ervaring beschikken, waardoor zij uw juridisch geschil in een breder perspectief kunnen plaatsen en u op verschillende terreinen bijstand kunnen verlenen. Die kennis, ervaring en aanpak wendt Keizerhof Advocaten aan op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Letselschade

Een ongeval doet zich altijd onverwacht voor…

Strafrecht

Wij staan particulieren bij in alle soorten strafzaken…

Sociaal zekerheidsrecht

Dit recht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen…

Arbeidsrecht

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken…

Huurrecht

U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding…

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal…

Consumentenrecht

Het consumentenrecht dient ter bescherming van de consument…

Letselschade

Een ongeval doet zich altijd onverwacht voor en kan uw leven in een paar seconden volledig op zijn kop zetten en allerlei financiële gevolgen hebben. Wellicht gaat u er in inkomen op achteruit of zijn uw eigendommen door het ongeval beschadigd (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding) of hebt u kosten voor het ziekenhuis, reiskosten, huishoudelijke hulp en dergelijke gemaakt. Dit wordt de materiële schade genoemd. Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële schade. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De materiële en immateriële schade als gevolg van een ongeval wordt letselschade genoemd.

Aansprakelijkheid en afwikkeling
Keizerhof Advocaten behartigt uitsluitend de belangen van slachtoffers en stelt hun belangen centraal. Wij bieden u juridische hulp bij het bepalen van de aansprakelijkheid, het vaststellen van de letselschade en de afwikkeling hiervan. Na een ongeval kunt u te maken krijgen met verzekeringsmaatschappijen. Daar werken professionals: doorgaans goed opgeleide juristen die gewend zijn letselschadezaken te behandelen. Daar is op zich niets mis mee maar slachtoffers zijn doorgaans niet bekend met het aansprakelijkheidsrecht waardoor zij niet weten waar zij recht op hebben of hoe de schadevergoeding moet worden berekend. In de wet staat dat de aansprakelijke partij de redelijke advocaatkosten van het slachtoffer moet vergoeden. De redelijkheid van de kosten hangt af van de omvang van de schade, de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaak. In het merendeel van de gevallen zal het slachtoffer dus geen advocaatkosten hoeven te betalen. Keizerhof Advocaten houdt zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette en correcte afwikkeling van uw letselschadeclaim.

Strafrecht

Keizerhof Advocaten staat verdachten bij in uiteenlopende strafzaken zoals rijden onder invloed, handel in drugs, diefstal, heling en mishandeling. Maar ook bij zaken met een ernstiger karakter zoals moord, doodslag of verkrachting kunt u rekenen op onze bijstand.
De invordering van het rijbewijs en de inbeslagname van goederen betreffen ook strafrechtelijke kwesties waar u met onze bijstand tegen kunt ageren.
Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit, dan is de raad en daad van een advocaat noodzakelijk. Dit geldt ook voor het verhoor bij de politie. De meerwaarde van de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor valt niet te onderschatten. Neem dus snel contact op.

Sociaal zekerheidsrecht

Geschillen binnen het sociaal zekerheidsrecht gaan meestal over de weigering, verlaging of intrekking van een bepaalde uitkering of voorziening. Besluiten op grond van de Ziektewet, WIA/WAO, Wajong en WW worden genomen door het UWV.

Bent u aangewezen op een bijstandsuitkering of een andere voorziening op grond van de Participatiewet dan krijgt u te maken met de gemeente. Deze is verder ook verantwoordelijk voor tal van regelingen op grond van de WMO, zoals het PGB en diverse woon- en vervoersvoorzieningen.

De SVB speelt ook een belangrijke rol binnen het sociaal zekerheidsstelsel. Zo beslist de SVB over uw AOW-pensioen en/of AIO-aanvulling. De SVB gaat verder ook over de kinderbijslag.

Het toeslagenstelsel -met de name de zorg/huurtoeslag en het kindgebonden budget- is het terrein van de Belastingdienst.

Krijgt u te maken met besluiten van één van deze instanties en bent u het daar niet mee eens, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hou daarbij vooral de bezwaar- en beroepstermijn in de gaten. Meestal bedraagt deze termijn 6 weken, maar er zijn uitzonderingen, zoals de bezwaartermijn van slechts 2 weken die geldt voor bepaalde besluiten op grond van de Ziektewet.

Arbeidsrecht

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Keizerhof Advocaten adviseert en procedeert voor werknemers zowel in de ‘alledaagse arbeidsrechtelijke geschillen’ ontslag, ontbinding van de arbeidsovereenkomst of loonvordering, als in specifieke specialistische vraagstukken. We kunnen u bijstaan bij onderhandelingen over de beëindigingsvoorwaarden, zoals een billijke vergoeding of een geheel andere soort vertrekovereenkomst.

Huurrecht

Het huurrecht regelt het juridische reilen en zeilen tussen huurder en verhuurder. Dit kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Dit onderscheid is bepalend voor het huurregime dat op uw situatie van toepassing is en daarmee met name voor de huur(beschermings)regels die meestal bij een beëindigingsgeschil om de hoek komen kijken. Deze bescherming komt vooral ten goede aan de huurder van een woning en die van een zogenoemde 290-bedrijfsruimte. Wij zorgen ervoor dat u als huurder optimaal gebruik kunt maken van uw huurbescherming. Bent u verhuurder dan is het evengoed van belang dat u –onder het motto van voorkomen is beter dan genezen- beroep doet op onze kennis van de huur(beschermings)regels alvorens actie te ondernemen tegen een huurder.

Veelvoorkomende huurzaken betreffen de ontruimingsprocedures die om uiteenlopende redenen worden gevoerd. Meestal gaat het om verdenking van onderhuur, het niet (langer) hebben van hoofdverblijf in de woning, de kweek van hennep en het veroorzaken van overlast voor de buren. Wij zien het gek genoeg vaak gebeuren dat een huurder bij ontruimingsprocedures, die vanzelfsprekend ingrijpende gevolgen kunnen hebben, nalaat de hulp van een advocaat in te schakelen. Zorg ervoor dat u deze fout niet maakt. Daarvoor is het geschil juridisch te complex en een dak boven uw hoofd te waardevol.

Het huurrecht kent verder regelingen voor specifieke kwesties zoals de renovatie en het onderhoud van een woning/bedrijfsruimte en de huurprijswijziging. Ook bij deze kwesties staan wij u graag bij met onze kennis en ervaring, of u nou huurder of verhuurder bent.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Wie bezwaar wil maken tegen een overheidsbesluit krijgt te maken met formele vereisten en termijnen die fataal kunnen zijn. Bent u te laat met het maken van bezwaar of doet u dat niet op de juiste wijze, dan is beroep bij de rechter in de regel niet meer mogelijk, met alle gevolgen van dien.

Wij hebben de nodige kennis en ervaring in huis om uw rechten bij bestuursrechtelijke kwesties te bewaken en om nakoming/effectuering daarvan af te dwingen. Kwesties die wij binnen onze praktijk vaak tegenkomen betreffen bijvoorbeeld de afwijzing een VOG-aanvraag dan wel intrekking daarvan, de weigering/intrekking van een vergunning (bijvoorbeeld de taxivergunning of de horecavergunning), bestuurlijke boetes, dwangsommen en de last onder dwangsom.

Een bijzondere plaats binnen het bestuursrecht wordt ingenomen door het sociaal zekerheidsrecht. Dit is het rechtsgebied waarbinnen, kort gezegd, de rechten en plichten van burgers bij hun aanspraak op een bepaalde uitkering of voorziening worden geregeld. Meer specifieke informatie over dit rechtsgebied vindt u onder het kopje “Sociaal zekerheidsrecht”.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht dient ter bescherming van de consument. Een consument sluit dagelijks overeenkomsten maar mist vaak de ervaring van de professionele verkoper. Een gedegen kennis van het consumentenrecht is dan ook vereist om de consument goed over zijn rechtspositie te kunnen adviseren. Keizerhof Advocaten bezit die kennis.

Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als consument mee te maken kunt krijgen zoals:

 • wanprestatie
 • ontbinding/vernietiging van de overeenkomst
 • uitleggen van de overeenkomst
 • levertijd
 • incassorechten rondom abonnementen
 • fraude, oplichting, misleiding, agressiviteit bij verkoop
 • rechtspositie wanneer de verkoper failliet is verklaard
 • aansprakelijkheid, schadevergoeding en boete
 • algemene voorwaarden
 • ongewenste reclame
 • (non) conformiteit
 • garanties

Heeft u vragen?