Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Keizerhof advocaten bestaat uit de mrs. L’Ghdas en Overes. Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt, met uitsluitend deze behandelend advocaat en niet met andere aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, noch met de maatschap als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen
2.2 Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de werkzaamheden, en artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen aan twee of meer advocaten/personen een
opdracht wordt gegeven, van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.
2.3 De opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht en strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.4 De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten één of meer aan de kostenmaatschap verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van één of meer aan de kostenmaatschap verbonden advocaten en/of van zodanige derden te aanvaarden.
2.5 De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten voor alle aanspraken van derden en de door de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten in verband daarmee te maken kosten, indien die op
enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
2.6 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
2.7 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Keizerhof Advocaten gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.keizerhof.nl voor alle nieuwe opdrachten.

3. Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1 De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie door de behandelend advocaat van Keizerhof Advocaten in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten zijn gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.
3.2 In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever, indien gewenst een gespecificeerde, declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
3.3 De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
3.4 Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
3.5 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit
artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing van de Raad voor Rechtsbijstand voor
rekening van de opdrachtgever komen.
3.6 Gelden die de behandelend advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden voor een advocaat
verbonden aan de kostenmaatschap Keizerhof Advocaten geplaatst op bankrekeningnummer NL82 INGB 0007 471618 van de Stichting Beheer Derdengelden Keizerhof Advocaten. Over gelden op de derdengelden-rekening wordt geen rente vergoed.

4. Archivering

4.1 Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal de behandelend advocaat informatie over de polis aan opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot driemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van EUR 15.000,00.
5.2 Bij de inschakeling van derden kan de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten behoudens eigen tekortkomingen -waarvoor het gestelde in 5.1 geldt – door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor tekortkomingen van die derde. Wanneer de opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verbandhoudende kosten voor de behandelend advocaat en de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten.
5.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
5.4 De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Op de dienstverlening van de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten is de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling ligt ter inzage op kantoor en beschrijft de klachtenprocedure. De klachtenregeling is ook te raadplegen op onze website www.keizerhof.nl
6.2 Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat dan wel de aan de kostenmaatschap verbonden advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.
6.3 Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de behandelend advocaat is aanvaard. Algemene Voorwaarden d.d. 27-10-2017